Sam Kerr & Natasha Mahey

Hair
Sam Kerr & Natasha Mahey for Jamie Stevens Hair

Make-up
Amie Cheryls

Styling
Jamie Stevens

Photography
Jens Wikholm